Platform Dementie:

logo platform dementie bestHet Platform Dementie Best is een samenwerkingsverband van organisaties die op de een of andere manier betrokken zijn bij mensen met dementie en hun naasten. Deelnemers aan het Platform Dementie Best zijn WBO, gemeente Best, Archipel Zorggroep, Zuidzorg, Seniorenraad, KBO, PVGE, Alzheimer Brabant Zuidoost, Samendementievriendelijk.nl, Lions Club Best Oirschot en ervaringsdeskundigen.

       

Doelstelling

Het Platform Dementie Best wil bevorderen dat Best een dementievriendelijke gemeenschap is en blijft door:

  1. Te stimuleren dat mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen blijven participeren in hun eigen buurt/wijk in de gemeente Best, ook bij het voortschrijden van dementie.
  2. Te bevorderen dat burgers, informele zorg, verenigingen, professionals en publieke en private dienstverleners deskundig zijn in het signaleren van dementie en het omgaan met dementie.

SPEERPUNTEN

Het Platform Dementie Best heeft de volgende speerpunten opgesteld om te komen tot een dementievriendelijk Best.

  • Communicatie, informatievoorziening en doorverwijzing

We willen ervoor zorgen dat er voldoende informatie beschikbaar is over dementie en het aanwezige aanbod ondersteuning en zorg, en dat mensen deze informatie ook weten te vinden.

  • Ondersteuning mantelzorgers en betrokkenen

We willen ervoor zorgen dat mantelzorgers van mensen met dementie passende ondersteuning krijgen, specifiek afgestemd op hun behoeften. Die behoeften bestaan over het algemeen uit het opdoen van kennis en informatie, het hebben van lotgenotencontact en het daadwerkelijk ontlasten door ontnemen van zorg.

  • Bewustwording en educatie

We willen ervoor zorgen dat de hele gemeenschap zich bewust wordt van de impact van dementie. Dat zij signalen leren herkennen en weten op welke manier zij het beste kunnen handelen. Het gaat hierbij niet alleen om professionals, mantelzorgers en vrijwilligers, maar ook om inwoners die (nog) niet in hun directe omgeving bekend zijn met dementie, verenigingen en ondernemers e.d.

  • Zelfredzaamheid en participatie

We willen de nadruk leggen op wat mensen met dementie nog wél kunnen. Daarom creëren we voor hen mogelijkheden om mee te (blijven) doen op basis van hun talenten en behoeften. Daarmee willen we ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk waardevol aan de gemeenschap kunnen blijven deelnemen.

COMMUNICATIE EN PR

We zijn een samenwerkingsverband en willen ook als zodanig naar buiten toe communiceren. Om dit te bereiken is herkenbaarheid en bekendheid van het Platform Dementie Best en haar activiteiten en projecten van groot belang. Maar ook goede afstemming en communicatie, zowel binnen het Platform Dementie Best als met partijen buiten het Platform Dementie Best, is essentieel.

WERKWIJZE EN STRUCTUUR

Werkwijze

In dit startdocument zijn door de stuurgroep in afstemming met het Platform Dementie speerpunten geformuleerd om te werken aan een dementievriendelijk Best. Besloten is om per speerpunt een werkgroep in te richten die het betreffende speerpunt uitwerkt in acties. Vanuit de stuurgroep zijn trekkers voor de werkgroepen benoemd. De resultaten van de werkgroepen moeten leiden tot een actieplan met bijbehorend kostenplaatje waarmee financiering kan worden aangevraagd. Acties binnen dit plan worden binnen de werkgroepen uitgevoerd, indien mogelijk met ondersteuning van de ambassadeurs die hebben aangegeven zich hiervoor te willen inzetten.

Structuur

1. Platform Dementie Best

Het Platform Dementie is een informeel samenwerkingsverband dat praktijken, ontwikkelingen en (toekomstige) knelpunten op het gebied van bewustwording, kennis, beleid/uitvoering en wet- en regelgeving rondom het thema dementie signaleert, afspraken maakt over hoe deze worden opgepakt en hierover met alle partijen communiceert. Het Platform Dementie Best bestaat uit vertegenwoordigers van in het kader van het thema belanghebbende partijen. Het Platform Dementie komt 4 keer per jaar samen.

2. Stuurgroep Platform Dementie Best

De stuurgroep bestaat uit een select aantal vertegenwoordigers van de betrokken organisaties van het ‘Platform Dementie Best’. De stuurgroep geeft richting aan het opstellen en uitvoeren van het actieplan, neemt daar waar nodig besluiten en stemt de verschillende werkgroepen en taken op elkaar af. De leden van de stuurgroep zijn trekkers van de werkgroepen. De stuurgroep bereidt ook de vergaderingen van het Platform Dementie Best voor. De stuurgroep komt minstens 4 keer per jaar samen, indien nodig kan dit aantal worden uitgebreid.

3. Inhoudelijke werkgroepen

Een werkgroep werkt gezamenlijk aan de invulling van het speerpunt door acties op te stellen en uit te voeren. Elke werkgroep heeft een trekker vanuit de stuurgroep. Deze personen worden in hun trekkersrol bijgestaan door iemand vanuit de andere aangesloten organisaties. Deelnemers binnen de werkgroepen worden gevraagd op basis van hun competenties en vaardigheden. Dit kunnen bij het Platform aangesloten organisaties zijn, maar het kan ook gaan om andere (vrijwilligers)organisaties of de ambassadeurs.

Contactgegevens: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; tel 0499-770110

Wilt u meer weten over dementie en of het Alzheimer Café loop gerust binnen bij
Bestwijzer
Zonnewende 173, Best
Tel 0499-770100
www.bestwijzer.nl

Trainingen van Samen Dementievriendelijk voor verenigingen, organisaties en individuen.

Afgelopen maanden hebben verenigingen en organisaties in Best succesvol de trainingen van Samendementievriendelijk.nl gevolgd. Om enkele namen te noemen: baliepersoneel van de gemeente Best, BestWijzer en de banken( SNS en Rabobank) in Best, maar ook de bezoekgroepen van kerkelijke organisaties van St. Odulphus, Antoniusparochie en de vrijwilligers van de Protestantse Geloofsgemeenschap. Ook de medewerkers van het Bijna Thuis Huis de Vlinder, Avondje-uit en de Algemene Hulpdienst. En dan mag ik zeker niet de verschillende ouderenorganisaties, het gehandicaptenplatform en de vrijwilligers van de buurthuizen en personeel van o.a. de Prinsenhof niet vergeten. Door die opsomming zal ik enkele organisaties vergeten, maar het waren er ook heel veel!  In 2019 liep het storm met aanvragen in Best. Ruim vijfentwintig keer mochten Henk van den Heuvel met een collega-trainer van Samen Dementievriendelijk.nl een training van 2 ½ uur verzorgen.

Dementie is een verzamelnaam voor meer dan 50 ziekten waarbij de hersenen minder goed gaan werken. Omdat we steeds ouder worden, zal het aantal mensen met dementie de komende jaren groeien. Er is geen genezing voor dementie mogelijk. Preventie door een gezonde , actieve leefstijl voor lichaam en brein is extra belangrijk. In Best zijn er op dit moment 503 mensen waarbij dementie is vastgesteld en in 2040 zullen dit er naar schatting 1000 zijn. Van de mensen met dementie woont 80 % thuis. Bij de trainingen werd niet alleen verteld wat dementie inhoudt, maar werden ook situaties waar men tegenaan liep door middel van een rollenspel verduidelijkt en besproken. De deelnemers aan de trainingen ontvingen na afloop een certificaat en zorgen er mede voor dat Best een dementievriendelijk gemeenschap wordt. 

Maar nu willen we in 2020 de trainingen graag verzorgen bij verenigingen ( de voetbalclubs, atletiekvereniging, hockeyclub, tennisverenigingen etc. ) maar ook bij kleinere clubs binnen een grotere organisatie ( zoals de clubs binnen de PVGE en de KBO). Mensen met dementie moeten zolang mogelijk mee blijven doen in de samenleving en niet “verpieteren” in hun eigen huis. Best moet nog Dementievriendelijker worden en dat kan met uw hulp. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Henk van den Heuvel ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0642991953). Mensen die niet aangesloten zijn bij een vereniging, kunnen zich aanmelden bij Ronald van Litsenburg  van WBO ( 0610945383). Maximaal 20 personen per groep ( vanaf 10 personen). Voor de kosten hoef je niet te schrikken: voor vrijwilligers is deelname geheel gratis!

De raadsleden en B & W van Best hebben ondertussen ook aan mij kenbaar gemaakt dat ze in 2020 een training willen volgen. Ze geven daarmee het goede voorbeeld. Het “wiel “van de dementievriendelijke gemeenschap Best moet blijven draaien.

Niet uitstellen, maar doen!!

Henk van den Heuvel.