Algemene Hulpdienst Best                                        Alzheimer Cafe                             

 

 

 

       

 

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle samenwerkingsverbanden en projecten waar WBO bij betrokken is. Bij iedere organisatie staat ook de website vermeldt, u vindt daar de contactinformatie en overige informatie van de betreffende organisatie.

Algemene Hulpdienst

De Algemene Hulpdienst helpt mensen met beperkingen, aanvullend op mantelzorg en professionele thuiszorg. Dit wordt gedaan door vrijwilligers en is aanvullend op mantelzorg en professionele thuiszorg.

www.ahd-best.nl

Alzheimer Café B.O.S.

Dit is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bijeenkomsten vinden plaats op elke vierde woensdag van de maand (behalve juli en augustus). Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur.

www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant/alzheimer-cafe-bos

Archipel

De zorgverlening van Archipel varieert van thuiszorg (Archipel Thuis) tot behandeling aan huis, van zorg met verblijf tot gespecialiseerde verpleeghuiszorg en Geriatrische Revalidatie. In eigen locaties en bij mensen thuis.

www.archipelzorggroep.nl

Archipel Thuis

De zorgverlening van Archipel varieert van thuiszorg (Archipel Thuis) tot behandeling aan huis, van zorg met verblijf tot gespecialiseerde verpleeghuiszorg en Geriatrische Revalidatie. In eigen locaties en bij mensen thuis.

www.archipelthuis.nl

Avondje Uit

Avondje-Uit is er voor mensen die graag eens naar het theater, bioscoop, muziekzaal of ander evenement willen gaan, maar voor wie dat moeilijk is vanwege een beperking of vervoersproblemen. Bij Avondje-Uit haalt een vrijwilliger in zijn auto zijn gast thuis op om samen een heerlijke avond of middag uit te beleven.

www.avondje-uit-best.nl

Bijna Thuis Huis De Vlinder

Hospice waar terminale patiënten hun laatste levensfase door kunnen brengen in een omgeving die zoveel mogelijk lijkt op de thuissituatie.

www.bijnathuishuisbest.nl

Combinatie Jeugdzorg

Combinatie Jeugdzorg ondersteunt kinderen, jongeren en gezinnen bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien. Afhankelijk van de hulpvraag bieden we jeugdhulp thuis of op een van de locaties van Combinatie Jeugdzorg. Ook is (tijdelijke) opvang mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis van Combinatie Jeugdzorg.

www.combinatiejeugdzorg.nl

Gehandicapten Platform Best

Gehandicapten Platform Best behartigt de collectieve belangen van inwoners van Best met een fysieke, verstandelijke en psychische beperking. Het platform werkt intensief samen met de gemeente, vertegenwoordigers van de sectoren verstandelijk gehandicapten en de GGZ.

www.gpbest.nl

Gemeente Best

Gemeente Best regelt binnen de Wmo de hulp bij het huishouden, rolstoelvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen. Daarnaast adviseert en verwijst de gemeente inwoners naar de juiste instanties. Het Wmo-loket is o.a.  via Bestwijzer te bereiken.

www.gemeentebest.nl

GGD Brabant-Zuidoost

GGD Brabant- Zuidoost ondersteunt mensen met onderzoek naar en voorlichting over een gezonde leefstijl.
Ook doet de GGD de preventieve gezondheidsonderzoeken onder jeugd tussen de 4 en 19 jaar.
De onderzoekslocatie voor kinderen in de basisschoolperiode is Bestwijzer.

www.ggdbzo.nl

GGzE

GGzE biedt hulp en ondersteuning aan mensen met meervoudige en vaak langdurige psychiatrische en psychosociale problemen. Alle zorg en ondersteuning is erop gericht dat iemand zo goed mogelijk kan meedoen aan de maatschappij.

www.ggze.nl

IkWoonLeefZorg

Website waar u informatie kunt vinden over langer zelfstandig wonen, zorg en hulp, financiën én sociale activiteiten. Daarmee krijgt u inzicht in mogelijke oplossingen voor uw situatie.

www.ikwoonleefzorg.nl

KBO Best

KBO, afdeling Best zet zich ervoor in dat senioren blijven meedoen met de samenleving. Ingezet wordt op het onderhouden van sociale contacten en het bevorderen van de zelfredzaamheid. Door en voor leden van KBO Best worden veel activiteiten georganiseerd.

www.kbobest.nl

Leergeld Best e.o.

Stichting Leergeld Best e.o. wil sociaal isolement van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar voorkomen. Dit doet de stichting door het verlenen van financiële/materiële hulp aan gezinnen die van een minimum inkomen moeten leven en het geven van advies over aanvragen bij verschillende instellingen.

www.leergeld.nl

Lumens

Lumens biedt gratis hulp aan mensen die vragen hebben of problemen ervaren met zichzelf en in de relatie met anderen.

Bijv. Echtscheiding, Relatie en vriendschap, werk en inkomen, School,  Gezin en opvoeding, Ruzie en geweld, Pesten, Gezondheid, Omgaan met geld.

www.lumenswerkt.nl

MantelzorgNL

MantelzorgNL is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die belangeloos zorgt voor een naaste. Zij zetten zich met hart en hoofd in voor alle mantelzorgers in Nederland en behartigen hun belangen. Samen met 350 aangesloten organisaties bieden zij informatie, advies en steun aan mantelzorgers.

www.mantelzorg.nl

MEE Zuidoost-Brabant

MEE Zuidoost-Brabant kent de mogelijkheden binnen zorg en welzijn en helpt mensen met een beperking. MEE informeert, adviseert, ondersteunt én wijst de weg naar de juiste instanties. MEE helpt om zelf de weg te vinden in de maatschappij en om zo de regie over het eigen leven te houden.

www.meezuidoostbrabant.nl

Novadic Kentron

Novadic-Kentron is een instelling voor verslavingszorg In Noord Brabant. Iedereen die wil herstellen van problemen of een verslaving door alcohol, drugs, medicijnen, gokken of gamen is welkom. Voor iedereen hebben wij goede zorg, want iedereen verdient een Nieuwe Kans!

www.novadic-kentron.nl

PVGE-Best

PVGE-Best is een vereniging van mensen boven de 50, die graag actief in het leven willen staan. De leden organiseren zelf allerlei culturele, creatieve en ontspannende activiteiten, die zij samen met leeftijdsgenoten ondernemen.

www.pvge-best.nl

Rode Kruis

Hulp aan mensen in nood. Daar staat het Rode Kruis voor. Met het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk ter wereld is er altijd iemand bij je in de buurt. Om je te helpen als je dat nodig hebt.

www.rodekruis.nl

SamenspraakBest

Meedoen in de Nederlandse samenleving lukt pas als je de alledaagse taal beheerst. SamenspraakBest bevordert het leren van de Nederlandse taal door anderstaligen te koppelen aan een vrijwilliger. Daarnaast is er ook Taalklas waar in groepsverband wordt gewerkt aan verbetering van de Nederlandse taal.

www.samenspraakbest.nl

SeniorenRaadBest

SeniorenRaadBest wil bijdragen aan het verbeteren of in stand houden van het ‘leefklimaat’ van alle senioren door beleidsbeïnvloeding van de gemeentelijke overheid en maatschappelijke organisaties. Tevens spoort zij senioren aan actief te blijven deelnemen aan het plaatselijke maatschappelijke leven.

www.seniorenraadbest.nl

Stichting Hartslag

Stichting Hartslag Arcen Lomm en Velden heeft als doel om binnen Arcen, Lomm en Velden de overlevingskans van personen met een acute hartstilstand te verhogen. Dit doel willen zij bereiken door samen met hulpdiensten te zorgen dat burgers in staat zijn om adequaat eerste hulp te verlenen bij een acute hartstilstand.

‘thuis

'thuis verhuurt woningen in Best en omgeving. Woningzoekenden en huurders met vragen over het onderhoud aan hun woning of de leefbaarheid in de wijk kunnen in Bestwijzer terecht.

www.mijn-thuis.nl

Tzorg

Tzorg levert hulp in het huishouden zodat iemand zo lang mogelijk in zijn eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen.

www.tzorg.nl

Voedselbank Best e.o.

Stichting Voedselbank Best e.o. levert voedselpakketten aan huishoudens die gedurende kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen. Deze voedselpakketten zijn bedoeld als noodhulp.

www.voedselbankbest.nl

Vrijwillige Mantelzorg

Vrijwillige Mantelzorg biedt ondersteuning en zorg aan mensen die de dagelijkse zorg hebben voor een chronisch zieke, een dementerende of een terminaal zieke die de laatste fase van zijn leven thuis wil doorbrengen.

www.vrijwilligemantelzorg.nl

WBO

Welzijn Best en Omgeving (WBO) biedt maatschappelijke ondersteuning en dienstverlening. In Bestwijzer zit het algemene infopunt, steunpunt mantelzorg, steunpunt vrijwilligerswerk en steunpunt vluchtelingenwerk. Tevens organiseert WBO vanuit Bestwijzer het jeugd- en jongerenwerk en wijkontwikkeling.

www.wbo.nl

Woonbedrijf

Woonbedrijf verhuurt woningen in Best en omgeving. Samen met buurtbewoners bouwt Woonbedrijf actief aan betere buurten. De (toekomstige) huurders kunnen op afspraak terecht in Bestwijzer voor een intakegesprek of het tekenen van een huurcontract.

www.woonbedrijf.com

Zelfhulp Netwerk ZO-Brabant

Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant is het contactpunt tussen zelfhulpgroepen en mensen die naar een zelfhulpgroep  op zoek zijn. Men neemt deel aan een groep om zichzelf te helpen en om anderen tot steun zijn. Eén telefoonnummer, één webadres!

www.zelfhulpnetwerk.nl

Zonnebloem

De Zonnebloem Best is een vereniging van vrijwilligers, die zich inzet voor mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, handicap of leeftijd. De afdeling Best telt ongeveer 70 vrijwilligers. En wordt aangestuurd door het plaatselijk bestuur. Een van de belangrijkste activiteiten is het huisbezoek. Gezelschap en een goed gesprek staan bij het huisbezoek centraal.

ZuidZorg

ZuidZorg is aanbieder van kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voedingsvoorlichting en dieetadvisering en zorg thuis (zoals huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging). Ook verzorgen zij verschillende diensten en cursussen op het gebied van gezondheid en welzijn.

www.zuidzorg.nl